.

vije ndarëse

Postuar më: 18/05/2020

Urdhër për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin Nr.193, datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar