6. Konsultime mbi projektligje

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise  ju njofton se, ne date  12.02.2019, ora 10.00,ne ambjentet e ministrise do te zhvilloje proceduren e konsultimit publik  per Ligjin nr. 9636, date 6.11.2006 “Per mbrojtjen e Shendetit nga produktet e duhanit”,

Shkarko Projektligjin

Palët e interesuara mund të paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë: Adresa: Rruga e Kavajës, nr. 1000, Tiranë, ose në adresën e e-mailit [email protected]


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin “PËR MBROJTJEN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko Projektligjin                Shkarko Relacionin

Palët e interesuara mund të paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë: Adresa: Rruga e Kavajës, nr. 1000, Tiranë, ose në adresën e e-mailit [email protected]


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET  MJEKËSORE

Shkarko Projektligjin

Palët e interesuara mund të paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë: Adresa: Rruga e Kavajës, nr. 1000, Tiranë, ose në adresën e e-mailit [email protected]


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10107,  DATË 30.03.2009 “PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË,I NDRYSHUAR

Shkarko Projektligjin

Palët e interesuara mund të paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë: Adresa: Rruga e Kavajës, nr. 1000, Tiranë, ose në adresën e e-mailit [email protected]


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10107,  DATË 30.03.2009 “PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko Projektligjin                Shkarko Relacionin


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin “Per produktet kozmetike”.

Në respektim të kërkesave të nenit 13 të ligjit 146/2014, sqarojmë se përsa I përket arsyeve, hartimi i projektligjit “Për produktet kozmetike” përbën përpjekjen e parë në hartimin e një akti të tillë ligjor pasi fusha e produktetve kozmetike nuk ka qenë dhe ende (deri në miratimin e këtij ligji) nuk është e rregulluar nga ndonjë bazë ligjore. Është një nga angazhimet e Ministrisë së Shëndetësisë në kuadër të lëvizjes së lirë të mallrave dhe përafrimit të legjislacionit tonë me atë europian.

Hartimi i projektligjit “Për produktet kozmetike” është një hap i rëndësishëm për rregullimin e fushës së produkteve dhe shërbimeve kozmetike, për disa arsye:

  • Vendosja në treg e produktetve kozmetike është pothuajse e pambuluar me akte ligjore dhe nënligjore dhe çdo ditë e më shumë zgjerohet gama e produkteve që hyjnë në vend.
  • Është i rëndësishëm rregullimi i kuadrit ligjor pasi do të ndikojë në kontrollin e cilësisë së produkteve. Në projektligj vendosen rregulla për cilësinë e produktit dhe personat përgjegjës për vendosjen në treg të tij.
  • Në vendin tonë nuk ka rregulla të mirëpërcaktuar për subjektet që duhet të vendosin në treg produkte kozmetike.
  • Parlamenti Evropian dhe Këshilli kanë miratuar Rregulloren  nr. 1223/2009/CE, datë 30 nëntori 2009, “Për produktet kozmetike”   dhe në kuadër të anëtarësimit në BE, përafrimi më këtë rregullore ishte i domosdoshëm.
  • Në vendin tonë janë shtuar ndjeshëm edhe subjektet, që ofrojnë shërbime me produktet kozmetike dhe në këtë fushë kishim një vakum ligjor.
  • Projektligji vendos rregulla të qarta të cilat lidhen me etiketimin e produkteve kozmetike,  paraqitjen e jashtme dhe udhëzime të përdorimit, i cili do te ndihmojë konsumatorin e këtyre produkteve të jetë i sigurtë në përdorimin e tyre.

 

Palët e interesuara mund të paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë: Adresa: BLV. Bajram Curri nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit të Koordinatorit për konsultimin publik [email protected] brenda 20 ditëve pune duke filluar nga data 18.10.2016.

Në ditët në vijim do të ketë një njoftim mbi datën dhe vendin e organizimit të një takimi publik.

Shkarko Projektligjin


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale publikon projektligjin  “PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9942 DATË 26.06.2008 PËR PARANDALIMIN E ÇRREGULLIMEVE TË SHKAKTUARA NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT NË ORGANIZMIN E NJERIUT”, I NDRYSHUAR

Shkarko RIA                                  projektligji-dt-18.06.2018


 

Në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” Ministria e Shendetesise publikon projektligjin “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10107,  DATË 30.03.2009 “PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko Projektligjin                Shkarko Relacionin