1. Programi i transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Shëndetësisë për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Ministria e Shëndetësisë ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së. Ministria e Shëndetësisë do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Ministrisë së Shëndetësisë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.shendetesia.gov.al  si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës të Ministrisë së Shëndetësisë janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.

2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Ministria e Shëndetësisë ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe përkatësisht: Ligji nr. 10 107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

  • i plotë;
  • i saktë;
  • i përditësuar;
  • i thjeshtë në konsultim;
  • i kuptueshëm;
  • lehtësisht i aksesueshëm;
  • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Ministria e Shëndetësisë vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.shendetesia.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 Strukturën organizative të Ministrisë së Shëndetësisë
 Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Ministrisë së Shëndetësisë, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 Ministria e Shëndetësisë, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Ministria e Shëndetësisë.

 Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d Vendim miratimi. Pas botimit në fl/ zyrtare.

 

Përditësohet pas çdo akt emërimi.

Sektori i burimeve njerëzore.
Struktura sipas funksioneve dhe pagavePershkrime pune dhe informacion te stafit drejtues (ne proces)
Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën
ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.
Neni 7/1/b

 

 

 

Konventa

Ligje

Akte nënligjore

Dokumenta Strategjikë
Strategji

Matrica e Akteve 2018 MSHMS

 

Pas botimit në fl /zyrtare

 

 

 

 

 

 

 

MSHMS
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat
e ankimit të vendimit përkatës.
Neni 7/1/c/g Format kërkese
Format ankese
ShpjegueseAdresë postare:
Adresë e-mail:
[email protected]
Pas miratimit të Programit të transparencës.

Menjëherë në rast ndryshimesh

 

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinatori për të drejtën e informimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të MSHMS, orarin e punës, emrin dhe
kontakt
et e koordinatorit për të drejtën e informimit.
Neni7/1/ç Shpjeguese
Lista e koordinatorëve
Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit. Koordinatori për të drejtën e informimit
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d Proçedurat e përzgjedhjes të kompetencave të funksionarëve të lartë bëhet sipas Ligjit 9000/2003, neni 7 pika 5  

 

 

 

Mekanizmat monitorues;
Raporte  auditi;
Dokumentet me tregues performance;
Neni7/1/dh  

Plani i angazhimeve të NJAB për vitin 2018

Raporte auditi KLSH

 

 

Buxheti Neni 7/1/e Buxheti

Raporte Monitorimi financiar

Pas miratimit të ligjit të buxhetit.

Çdo tre mujor.

Në faqen zyrtare në menunë “Publikime” Drejtoria  Ekonomike
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë Regjistri i Prokurimeve Publike

Parashikimet

Menjëherë pas dërgimit në APP. Në faqen zyrtare në menunë “Publikime” Drejtoria e Prokurimeve
Shërbimet e MSHMS për publikun.  Neni 7/1/f Njoftime

Dokumenta dhe formularë

Vende vakante

Informacion për emigrantët

 

Përditësohet periodikisht.

 

 

 

E përhershme.

Në faqen zyrtare në faqen e pare,

Ne menune “Publikime”

Ne menune “Sherbime”

 

Drejtoria e Burimeve Njerezore, Drejtoria Farmaceutike, Drejtoria e Integrimit
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj p/akt ligjor dhe nënligjor
p/strategji
Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues. Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacioni”

 

Drejtoria Juridike
Mbajtja e dokumentacionit nga MSHMS Neni 7/1/h Dokumentacioni në MSHMS mbahet mbështetur në Ligjin Nr.9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014

 

 

Neni 7/1/i Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Pas miratimit të programit të transparencës. Në faqen zyrtare në menunë

“Programi i Transparencës”
Me kufizime të identitetit të ankuesit. 

Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Farmaceutika
Vende Vakante ne QSHNjoftime
Pas miratimit nga Komisioneri.

 

 

Informacione të tjera  të dobishme. Neni 7/1/l Ligji nr.9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar, shkronja “h” e nenit 31

 

 

 V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, MSH vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.shendetesia.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI
Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.